Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA informacja zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii A i dokonaniem ich przydziału

January 07, 2014 | Cbonds

Raport Bieżący nr 1/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2013 i 63/2013, w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii A i dokonaniem ich przydziału, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie nr 1 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii A oraz planowanym wprowadzeniem obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, na podstawie §4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży obligacji serii A:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 grudnia 2013 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 grudnia 2013 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych obligacji serii A:
Przydział obligacji na okaziciela serii A został dokonany w dniu 23 grudnia 2013 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 1.400 (słownie: jeden tysiąc czterysta) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Obligacje na okaziciela serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii A.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na obligacje na okaziciela serii A zapisy złożyło 20 podmiotów, w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Obligacje na okaziciela serii A zostały przydzielone 20 podmiotom, tj. 18 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym, w tym podmiotowi pełniącemu funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Obligacje na okaziciela serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii A wynosi 85.300,00 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 85.300,00 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty finansowe bieżącego okresu.
Koszty emisji obligacji na okaziciela serii A zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji serii A.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Emission: SFK POLKAP, FRN 23dec2015, PLN (A)

StatusCountry of riskRedemption (offer)VolumeEmission Rating (M/S&P/F)
redeemedPoland12/23/20151,400,000 PLN -/-/-

Company: SFK POLKAP

Full company nameSkoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
Country of riskPoland
Country of registrationPoland
IndustryLight industry

Share:

Similar news:
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Bond Maps
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×