Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

ABBEY HOUSE SA - emisja obligacji serii F

March 08, 2013 | Cbonds

Raport Bieżący nr 7/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 roku dokonany został przydział 100 (sto) obligacji imiennych Serii F mających formę dokumentu, o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych).

Cel emisji obligacji nie został określony.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 11 stycznia 2014 roku za zapłatą kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Emitent jest uprawniony do żądania wykupu obligacji także w dniu przypadającym przed dniem wykupu.

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 11 proc. (jedenaście procent) w skali roku. Przyjmuje się jeden okres odsetkowy. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 12 stycznia 2013 roku, a ostatnim dniem okresu odsetkowego jest dzień wykupu, tj. 11 stycznia 2014 roku. Odsetki są płatne przez Emitenta z góry, przez co rozumie się płatność odsetek w dniu 18 stycznia 2013 roku.

Obligacje są zabezpieczone wpisem do zastawu rejestrowego na 1.000.000 (jeden milion) akcji Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) należących do Emitenta.

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń.

Jednocześnie Emitent informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji są osoby fizyczne.

Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji nie przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Emission: ABBEY HOUSE, 11% 11jan2014, PLN (F)

StatusCountry of riskRedemption (offer)VolumeEmission Rating (M/S&P/F)
redeemedPoland01/11/20141,000,000 PLN -/-/-

Company: ABBEY HOUSE

Full company nameDom Aukcyjny Abbey House S.A.
Country of riskPoland
IndustryOther sectors

Share:

Similar news:
minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Bond Maps
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×