ABBEY HOUSE SA - emisja obligacji serii F

March 08, 2013 - Cbonds

 

Raport Bieżący nr 7/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 roku dokonany został przydział 100 (sto) obligacji imiennych Serii F mających formę dokumentu, o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych).

Cel emisji obligacji nie został określony.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 11 stycznia 2014 roku za zapłatą kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Emitent jest uprawniony do żądania wykupu obligacji także w dniu przypadającym przed dniem wykupu.

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 11 proc. (jedenaście procent) w skali roku. Przyjmuje się jeden okres odsetkowy. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 12 stycznia 2013 roku, a ostatnim dniem okresu odsetkowego jest dzień wykupu, tj. 11 stycznia 2014 roku. Odsetki są płatne przez Emitenta z góry, przez co rozumie się płatność odsetek w dniu 18 stycznia 2013 roku.

Obligacje są zabezpieczone wpisem do zastawu rejestrowego na 1.000.000 (jeden milion) akcji Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) należących do Emitenta.

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń.

Jednocześnie Emitent informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji są osoby fizyczne.

Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji nie przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Share:
Issuer, issue numberABBEY HOUSE, 11% 11jan2014, PLN (F)
Type of debt instrumentDomestic bonds
Issue statusredeemed
Par, currency of issuePLN 10,000
Amount1,000,000
Start of placement01/11/2013
End of placement01/11/2013
Coupon11%
Settlement date01/12/2013
Maturity date01/11/2014
Trading floorCbonds Estimation
Issuer: ABBEY HOUSE
Issuer profile:
Trading house in art and collections issues.
Outstanding issues: